Društvo za informatiku Srbije je u više prilika mandatarima za sastav Vlade i nadležnim ministarstvima iznosilo predloge da se racionalnije koriste postojeći resursi i koncipira efikasniji i organizovaniji rad u vođenju politike i razvoju informacionog društva u Srbiji.

Na ovaj način izražavali smo mišljenja najvećeg broja IKT stručnjaka i IKT kompanija u Srbiji.

Upravo zato, Društvo za informatiku pozdravlja odluku Vlade Republike Srbije koja je 27 jula osnovala Kancelariju za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Kancelarija je neposredno vezana za Vladu i dobila nadležnosti u oblasti projektovanja, usklađivanja, razvoja i funkcionisanja IT za potrebe organa državne uprave i službi Vlade.

Smatramo da su na ovaj način stvoreni uslovi da se okviru Kancelarija efikasnije, racionalnije i organizovanije obavljaju povereni poslovi u oblasti IT i razvoju elektronske uprave.

Veoma je korisno što su osnivanjem Kancelarije integrisani poslovi koje su dosada obavljani u Direkciji za elektronsku upravu i IKT poslovi koji su se obavljali u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa. Treba razmotriti mogućnosti da se i drugi poslovi koordinacije rada u oblasti razvoja informacionog društva i digitalizacije poslovanja u privredi i javnim službama Srbije organizuju u okviru Kancelarije.

Očekujemo uspešan rad Kancelarije.

Društvo za informatiku Srbije postoji više od 40 godina, okuplja na stotine IKT stručnjaka i spremno je na saradnju sa Kancelarijom.