Радна група НКЕУ за поглавље 10 (информационо друштво и медије) је 11. априла 2023. године разматрала реализацију препорука поводом Извештаја Европске комисије о стању у Србији у 2022.  години.

Министарство за информисање и телекомуникације је припремило нови Закон о електронским комуникацијама (ЗЕК) и он је ушао у процедуру усвајања у Народној скупштини. Досадашње  дискусије су показале да је он усаглашен са свим предлозима Европске уније. Нови ЗЕК доноси велика унапређења и  промене у систему електронских комуникација и биће пропраћен са око 50 подзаконских аката. Обезбеђени су пуна оперативна и финансијска независност и велика овлашћења регулаторних тела РАТЕЛ И РЕМ, а што је био дугогодишњи захтев Европске уније .Очекује се да ће нови ЗЕК бити усвојен на наредној седници Народне скупштине.

Након усвајања ЗЕК приступиће се  изради Закона о ширикопојасном интернету.

Усвојени су подзаконски акти за увођење 5Г мобилне мреже и до краја 2023. године се очекује аукција и избор понуђача 5Г мобилне услуге.

У оквиру реализације Акционог плана за спровођење Стратегије система јавног информисања у Републици Србији у току су припреме нових прописа и то: Закон о јавном информисању и медијима, Закон о електронским медијима, и Закон о јавним медијским сервисима.

Радна група НКЕУ за поглавље 10 је на основу поднетих извештаја надлежних органа и обављене јавне расправе констатовала напредак у спровођењу препорука поводом Извештаја Европске комисије о стању у Србији у 2022. години. Од посебног значаја је што је припремљен ЗЕК усаглашен са препорукама Европске уније.