Na Skupštini Društva za informatiku Srbije (DIS) koja je održana 30 juna 2021 godine ocenjeno je da je dobro što se Društvo bavi širenjem primena IKT, afirmisanjem domaćih IKT rezultata i predlaganjem potrebnih mera, ali da težište daljih aktivnosti treba da bude na ubrazanju procesa digitalne transformacije poslovanja u Srbiji.

U protekle 4 godine ostvareni su značajni rezultati koji se ogledaju u organizaciji oko 120 tribina, okruglih stolova, vebinara i predavanja na kojima je nastupalo oko 300 informatičara i na kojima je bilo oko 10.000 učesnika. Sa ovih skupova je poteklo oko 40 inicijativa i amandmana kao što su: povećati kvote za studiranje informatike, regulisati besplatne udžbenike, doneti novi Zakon o elektronskim komunikacijama, usaglasiti video nadzor i zaštitu podataka o ličnosti, analizirati efekte onlajn nastave, iskoristiti potencijale frilensera, obrazovati jedinstven organ za informatiku i dr. Sve ove inicijative su kod nadležnih organa i treba insistirati na njihovoj realizaciji.

Među značajnijim aktivnostima bilo je i obeležavanje 60 godina od proizvodnje prvog domaćeg digitalnog računara CER 10, što je bila i prilika da se podsetimo na vrlo aktivnu ulogu tadašnje države u pokretanju proizvidnje i primena računara. Snimljen je film o CER 10 računaru, objavljena je monografija „60 godina od prvog digitalnog računara u Srbiji CER 10“ i održan stručni skup.

Primene savremenih IKT su proteklih godinuipo dana umale izvanrednu ulogu jer su omogućili da se: kompjuterizovani poslovi obavljaju nesmetano, ubrza primena novih aplikacija, omogući rad od kuće, organizuje nastava na daljinu, razvije nova IKT unfrastruktura za podršku svim učesnicima u borbi protiv pandemije CORONA 19. Društvo za informatiku je učestvovalo u iniciranju i promociji nekih takvih aktivnosti.

Digitaalna transformacija poslovanja podrazumeva analizu i transformacuiju radnih procesa tako da se u sve integrišu najsavremenije IKT. U Srbiji postoje znanja i iskustva u digitalnoj transformaciji, ali u privredi i nadležnim državnim organima ona nije prihvačena u zadovoljavajućoj meri. Menadžmenti u kompanijama najčešće nemaju dovoljne kapacitete da bi se kvalitetno bavili digitalnom transformacijom poslovanja. Nadležni organi, PKS, mediji, pa i DIS treba da se intenzivnije bave promocijom potencujala i afirmacijom ostvarenih rezultata u primeni digitalne transformacije poslovanja.

Društvo za informatiku Srbije za naredni period planira da svoje aktivnosi zasniva na: uključivanju još šireg kruga informatičara, brzom reagovanju na aktuelne pojave, nezavisnom i objektivnom procenjivanju stanja i kompetenom predlaganju potrebnih mera. Našim članovima i najširoj stručnoj javnosti predlažemo da posebnu pažnju posvete daljem razvoju aplikacija za rad u uslovima pandemije. Treba se uključiti u realizaciju: Programa Srbija 2025(predviđeno 600 miliona evra za IKT), Strategije pametne specijalizacije, Strategije veštačke inteligencije, Ekonomskog i investicionog plana EU za Zapadni Balkan i dr.

Društvo za informatiku Srbije će pripremiti i poseban stručni program za 2023 godinu kada će se obeležavati 50 godina postojanja i delovanja.

Skupština je usvojila izveštaje o dosadašnjem radu i planove za naredni period i izabrala novi Upravni i Nadzorni odbor. Za predsednika Društva ponovo je izabran Nikola Marković.

Na Skupštini je zaključeno, da je osnovni zadatak informatičara Srbije razvoj svih aktivnosti na podsticanju još šire digitalne transformacije poslovanja. Naša vizija je Digitalna Srbija!