DIGITALIZACIJA JE ŠANSA ZA RAZVOJ SRBIJE

 

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su 3 oktobra 2017. okrugli sto „Uloga IKT u digitalizacije i oživljavanju razvoja Srbije“.

Uvodničari i učesnici u diskusiji ukazali su na: aktuelno stanje u digitalizaciji, mogućnosti, potrebe i neke neophodne mere da se digitalizacija iskoristi za brži razvoj Srbije.

Pre svega, konstatovano je, da je veoma dobro, što su Predsednik Republike i Vlada Republike Srbije kroz ekspoze Premijerke i izjave nekoliko ministara, objavili da je digitalizacija jedan od glavnih ciljeva Republike Srbije.

Aktuelno stanje karakterišu: sprovedena je digitalizacija televizije, usvojeni su, ili je toku usvajanje potrebnih propisa (Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja), digitalizovan je najveći deo bankarskog poslovanja, samo mali broj kompanija radi intenzivno na digitalizaciji svog poslovanja, najveći deo privrede i javnih službi se nalaze u početnoj fazi digitalizacije, IT tržište je još od 2008. godine u stanju stagnacije i to negativno utiče na spremnost za digitalizaciju, domaći stručnjaci i naučne institucije poseduju potrebna znanja za učešće u digitalizaciji, telekomunikaciona infrastruktura ima potreban kapacitet za podršku digitalizaciji i dr.

Ocenjeno je da se, ukupno gledano, Srbija nalazi u početnoj fazi digitalizacije i predloženo je da nadležni organi preduzmu neke neophodne mere i aktivnosti, kako bi se taj proces intenzivirao i digitalizacija iskoristila za ubrzanje razvoja Srbije.

Konstatovano je i predloženo:

  • analiza nekih pozitivnih iskustava ukazuje da digitalizacija omogućava brži privredni razvoj, porast produktivnosti, ekonomičnosti, konkurentnosti i dr.,
  • procenjuje se da će sa rastom privrednog razvoja nastati povoljniji ambijent za digitalizaciju,
  • upozoreno je da, ako ne dođe do dinamiziranja procesa digitalizacije i povećavanja IT tržišta, preti opasnost da Srbija generalno nastavi da stagnira i u svetskoj digitalnoj podeli pada sve niže,
  • nadležni državni organi bi trebalo da donesu odgovarajuće stimulativne mere za ubrzavanje procesa digitalizacije (poreska politika, fondovi za podsticaje i dr.),
  • nadležni državni organi i Privredna komora Srbije u saradnji sa zainteresovanim organizacijama treba da sačine platformu za zajednički rad na digitalizaciji,
  • nedostaju potpuni podaci o stanju aktivnosti i rezultatima aktivnosti u digitalizaciji poslovanja i zato bi nadležni organi trebali da pripreme ili naruče odgovarajuća istraživanja,
  • Republičkom zavodu za statistiku treba predložiti da se upotpuni metodologija za praćenje stanja IT industrije i IT tržišta,
  • potrebno je nastaviti trend razvoja obrazovanja iz informatike kako bi se unapređivali kadrovski uslovi za digitalizaciju,
  • potrebno je popularisati i podsticati interes da se privreda više uključi u realizaciju „industrija 4.0“, „Internet inteligentnih stvari“, „big data“, „otvoreni podaci“ i drugih vrhunskih dostignuća iz IKT oblasti,
  • dobar deo menadžmenta u kompanijama nije dovoljno informisan o potrebnim uslovima, značaju i potencijalu koji digitalizacija donosi. Zato je neophodno da se Privredna komora i stručna udruženja mnogo više angažuju na popularizaciji digitalizacije u privredi.

 

Na skupu je zaključeno da iznete preporuke treba dostaviti svim nadležnim organima i organizacijama kako bi ih koristili u svojim aktivnostima.

Društvo za informatiku Srbije će nastaviti sa aktivnostima na popularizaciji digitalizacije i afirmaciji ostvarenih rezultata i spremno je na saradnju sa svim organima i organizacijama u realizaciji iznetih predloga.

 

Preporuke dostavljene nadležnim organima možete preuzeti ovde >>>