Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda su 28 juna 2015. organizovali okrugli sto:

PRIMENE IKT I UŠTEDE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Učesnici okruglog stola su potvrdili da raste potrošnja električne energije za potrebe primena IKT (sada oko 10% od ukupne potrošnje) i da će se taj trend nastaviti sa daljim razvojem primena IKT. Istovremeno, konstatovano je, da upravo primene savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) omogućuju da se primenom savremene opreme i softverskih rešenja značajno smanji potrošnja električne energije.

Na desetine IKT kompanija na domaćem tržištu nudi opremu i softverska rešenja za racionalizaciju i štednju električne energije a među njima su na ovom skupu svoja rešenja pokazali “Schnieder Electric DMS NS DOO” Novi Sad, “Coming” i “EnelPS”. Takođe, na stotine kompanija je već primenilo neka rešenja i ostvarilo značajne uštede. Međutim, postoje još mnoge ne iskorišćene mogućnosti i očekuje se da ovaj skup doprinese informisanju o mogućnostima i podstakne njihovo još šire korišćenje.

Na osnovu iznetih predloga i mišljenja donete su sledeće preporuke:

  • Nadležni državni organi (Ministarstvo za rudarstvo i energetiku, Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i dr.) treba da se upoznaju sa mogućnostima da se korišćenjem određenih softverskih rešenja može racionalizovati i smanjiti potrošnja električne energije i da preduzmu mere stimulacije njihove primene.
    Sugerisano je da se prilikom raspisivanja tendera posebno ponderiše nabavka energetski efikasne opreme.
  • Kompanije, uprava i javna preduzeća kao korisnici IKT treba da sagledaju mogućnosti da primenom konsolidacije u data centru (zamena servera, storidža sa virtualizovanim rešenjima i desktop računara sa tankim klijentima) i klaud rešenja smanje potrošnju električne energije. Potrebno je unaprediti: sistem merenja potrošnje električne energije u data centru, sistem projektovanja novog data centra i obezbediti praćenja ostvarivanja planiranih efekata.
    Sredstva od ostvarenih ušteda treba usmeriti za nabavku nove energetski efikasne opreme i softverskih rešenja koja će omogućiti dalje smanjivanje potrošnje električne energije.
  • Mediji mogu afirmisanjem rezultata koji su ostvareni i predstavljanjem opreme i softverskih rešenja za uštede da doprinesu motivisanju za masovniji pristup korišćenju IKT za uštede električne energije.

Zaključak okruglog stola je da kompanije i državni organi treba da investiraju u tehnologije i softverska rešenja koja štede potrošnju struje a država treba da pronađe modele kojima će da ohrabri one koji redukuju potrošnju električne energije.

Organizatori skupa će Rezime dostaviti i nadležnim državnim organima i predložiti dogovor o daljoj saradnji.

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda