Search here...

Projekat – Programiraj!

 

U osnovnim školama u Republici Srbiji nastava predmeta Informatika i računarstvo realizuje se samo u školama koje procenjuju da ispunjavaju tehničke i kadrovske uslove. Do septembra 2016. godine nastavni sadržaji ovog predmeta bili su tematski segmentirani i dominantno okrenuti ka korišćenju postojeće tehnologije. Postojala je mogućnost izučavanja programiranja od šestog razreda, u okviru izbornog modula koji je u praksi veoma retko realizovan.

Od školske 2016/17.god. u osnovnim školama u Republici Srbiji implementira se novi nastavni program predmeta Informatika i računarstvo. Korenite izmene koje novi program donosi ogledaju se, pre svega, u sadržaju nastavne teme Računarstvo koja predviđa da učenici u petom i šestom razredu konstruišu osnovna programerska i algoritamska znanja radeći na zadacima plitke algoritamske složenosti i prolazeći kroz sve osnovne koncepte i elemente programiranja.

Predviđeno je da se učenici VI razreda (ali i svi drugi zainteresovani osnovci) bave programiranjem u nekom od tekstualnih programskih jezika. Intencija je da, nakon u V razredu savladanih osnovnih koncepata programiranja, učenici u VI razredu steknu i klasično algoritamsko-programersko iskustvo.

Novi nastavni program zasnovan je na ishodima i kao takav izmešta nastavnika iz uloge izvršioca nastavnog programa i daje mu slobodu da taj program zaista kreira, vodeći računa o konkretnim uslovima u kojima radi i o učenicima koje podučava.

Kao podršku nastavnicima u primeni novih programa, MPNTR je uspostavilo Mudl platformu na koju je trenutno (21.09.2016.) upisano 1926 nastavnika. U okviru brojnih tematskih foruma iskristalisala se jasna potreba nastavnika za pružanjem konkretne pomoći za implementaciju novog nastavnog programa. Sa druge strane, nizak nivo digitalne pismenosti opšte populacije ukazuje na neophodnost pružanja adekvatne podrške učenicima i njihovim roditeljima/starateljima u sferi programiranja.

Ključne aktivnosti programa:

 • osmišljavanje koncepata, aktivnosti i zadataka programiranja u nekom od tekstualnih programskih jezika koje učenici treba da usvoje i izvedu (usklađenih sa nastavnim programom koji podrazumeva 18 časova (polovinu godišnjeg fonda časova) u okviru teme Računarstvo)
 • snimanje video-tutorijala koji detaljno objašnjavaju realizaciju svakog od predviđenih koncepata/aktivnosti/zadataka (snimci će predstavljati kombinaciju obraćanja nastavnika i snimaka ekrana tokom procesa programiranja – screen capturing)
 • titlovanje video materijala na srpski jezik (ćirilično i latinično pismo)
 • izrada tekstualnog priručnika za učenike u digitalnom obliku na ćiriličnom i latiničnom pismu, u kome se detaljno objašnjava realizacija svakog od predviđenih koncepata/aktivnosti/zadataka
 • kreiranje javno dostupnog veb-mesta na koje će biti postavljeni svi kreirani digitalni sadržaji
 • kreiranje Mudl kursa namenjenog nastavnicima informatičkih predmeta koji rade u osnovnim školama sa kreiranim digitalnim sadržajima
 • postavljanje kreiranog kursa na Mudl platformu MPNTR-a
 • izrada tekstualnog priručnika za realizaciju školskih časova (u digitalnom obliku) koji sadrži detaljne metodičke pripreme za nastavnike na ćiriličnom i latiničnom pismu
 • obuka 60 nastavnika za korišćenje izrađenog nastavnog materijala i horizontalnu diseminaciju, koja bi se izvodila onlajn i u regionalnim centrima za stručno usavršavanje nastavnika
 • promocija aktivnosti i veb-mesta programa

 

Očekivani rezultati:

 • Realizacijom programa biće kreirani raznorodni multimedijalni edukativni i promotivni materijali. Njihovim postavljanjem na javno dostupno veb-mesto i dozvolom za slobodno preuzimanje biće obezbeđen kontinuirani doprinos podizanju nivoa znanja učenika osnovnih škola u oblasti programiranja u nekom od tekstualnih programskih jezika. Roditeljima, starateljima i zainteresovanoj javnosti biće omogućeno da, izučavanjem ponuđenih obrazovnih materijala, unaprede sopstvene digitalne kompetencije.

 

Na javnom konkursu odabranim nastavnicima informatičkih predmeta u osnovnim školama biće obezbeđeno pohađanje Mudl kursa koji će ih osnažiti za implementaciju novog nastavnog programa i horizontalnu diseminaciju naučenog.

Program je struktuiran tako da prvenstveno doprinese podizanju nivoa znanja učenika osnovnih škola u oblasti programiranja. Kreiranje javno dostupnog veb-mesta čiji sadržaj čine za preuzimanje slobodni edukativni materijali kreirani tokom realizacije programa doprineće samo regulaciji učenika kada je učenje programiranja u pitanju.

Posredno, program nudi i jedno od mogućih rešenja za realizaciju nastavne teme Računarstvo u VI razredu osnovne škole. Kao takav, on pokriva početne potrebe učenika i nastavnika na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Posebna pažnja posvećena je potrebama učenika sa oštećenim sluhom (titl na srpskom jeziku, ćirilično i latinično pismo).

Kreirani Mudl kurs za nastavnike biće javno dostupan na sajtu MPNTR-a i distribuiran svim osnovnim školama koje imaju Mudl platforme ili planiraju da ih instaliraju.

Učenicima i njihovim roditeljima/starateljima biće omogućeno da ovom kursu pristupe preko školskih Mudl platformi.

Ako bude postojalo interesovanje, kreiran edukativni materijal moguće je dopuniti titlovima na jezicima nacionalnih manjina. Takođe, priručnik za učenike i priručnik za realizaciju školskih časova moguće je prevesti na jezike nacionalnih manjina.

Tokom vremena, kreirane materijale moguće je dopunjavati sadržajima za kojima se bude pojavila potreba ili sadržajima koje ponude nastavnici-praktičari i/ili roditelji/staratelji koji se ovom oblašću bave. U tom smislu, postoji mogućnost nastavka nekih aktivnosti programa i nakon prestanka pružanja finansijske podrške Ministarstva.