Search here...

Пројекат – Програмирај!

 

У основним школама у Републици Србији настава предмета Информатика и рачунарство реализује се само у школама које процењују да испуњавају техничке и кадровске услове. До септембра 2016. године наставни садржаји овог предмета били су тематски сегментирани и доминантно окренути ка коришћењу постојеће технологије. Постојала је могућност изучавања програмирања од шестог разреда, у оквиру изборног модула који је у пракси веома ретко реализован.

Од школске 2016/17.год. у основним школама у Републици Србији имплементира се нови наставни програм предмета Информатика и рачунарство. Корените измене које нови програм доноси огледају се, пре свега, у садржају наставне теме Рачунарство која предвиђа да ученици у петом и шестом разреду конструишу основна програмерска и алгоритамска знања радећи на задацима плитке алгоритамске сложености и пролазећи кроз све основне концепте и елементе програмирања.

Предвиђено је да се ученици VI разреда (али и сви други заинтересовани основци) баве програмирањем у неком од текстуалних програмских језика. Интенција је да, након у V разреду савладаних основних концепата програмирања, ученици у VI разреду стекну и класично алгоритамско-програмерско искуство.

Нови наставни програм заснован је на исходима и као такав измешта наставника из улоге извршиоца наставног програма и даје му слободу да тај програм заиста креира, водећи рачуна о конкретним условима у којима ради и о ученицима које подучава.

Као подршку наставницима у примени нових програма, МПНТР је успоставило Мудл платформу на коју је тренутно (21.09.2016.) уписано 1926 наставника. У оквиру бројних тематских форума искристалисала се јасна потреба наставника за пружањем конкретне помоћи за имплементацију новог наставног програма. Са друге стране, низак ниво дигиталне писмености опште популације указује на неопходност пружања адекватне подршке ученицима и њиховим родитељима/старатељима у сфери програмирања.

Кључне активности програма:

 • осмишљавање концепата, активности и задатака програмирања у неком од текстуалних програмских језика које ученици треба да усвоје и изведу (усклађених са наставним програмом који подразумева 18 часова (половину годишњег фонда часова) у оквиру теме Рачунарство)
 • снимање видео-туторијала који детаљно објашњавају реализацију сваког од предвиђених концепата/активности/задатака (снимци ће представљати комбинацију обраћања наставника и снимака екрана током процеса програмирања – screen capturing)
 • титловање видео материјала на српски језик (ћирилично и латинично писмо)
 • израда текстуалног приручника за ученике у дигиталном облику на ћириличном и латиничном писму, у коме се детаљно објашњава реализација сваког од предвиђених концепата/активности/задатака
 • креирање јавно доступног веб-места на које ће бити постављени сви креирани дигитални садржаји
 • креирање Мудл курса намењеног наставницима информатичких предмета који раде у основним школама са креираним дигиталним садржајима
 • постављање креираног курса на Мудл платформу МПНТР-а
 • израда текстуалног приручника за реализацију школских часова (у дигиталном облику) који садржи детаљне методичке припреме за наставнике на ћириличном и латиничном писму
 • обука 60 наставника за коришћење израђеног наставног материјала и хоризонталну дисеминацију, која би се изводила онлајн и у регионалним центрима за стручно усавршавање наставника
 • промоција активности и веб-места програма

 

Очекивани резултати:

 • Реализацијом програма биће креирани разнородни мултимедијални едукативни и промотивни материјали. Њиховим постављањем на јавно доступно веб-место и дозволом за слободно преузимање биће обезбеђен континуирани допринос подизању нивоа знања ученика основних школа у области програмирања у неком од текстуалних програмских језика. Родитељима, старатељима и заинтересованој јавности биће омогућено да, изучавањем понуђених образовних материјала, унапреде сопствене дигиталне компетенције.

 

На јавном конкурсу одабраним наставницима информатичких предмета у основним школама биће обезбеђено похађање Мудл курса који ће их оснажити за имплементацију новог наставног програма и хоризонталну дисеминацију наученог.

Програм је структуиран тако да првенствено допринесе подизању нивоа знања ученика основних школа у области програмирања. Креирање јавно доступног веб-места чији садржај чине за преузимање слободни едукативни материјали креирани током реализације програма допринеће само регулацији ученика када је учење програмирања у питању.

Посредно, програм нуди и једно од могућих решења за реализацију наставне теме Рачунарство у VI разреду основне школе. Као такав, он покрива почетне потребе ученика и наставника на читавој територији Републике Србије.

Посебна пажња посвећена је потребама ученика са оштећеним слухом (титл на српском језику, ћирилично и латинично писмо).

Креирани Мудл курс за наставнике биће јавно доступан на сајту МПНТР-а и дистрибуиран свим основним школама које имају Мудл платформе или планирају да их инсталирају.

Ученицима и њиховим родитељима/старатељима биће омогућено да овом курсу приступе преко школских Мудл платформи.

Ако буде постојало интересовање, креиран едукативни материјал могуће је допунити титловима на језицима националних мањина. Такође, приручник за ученике и приручник за реализацију школских часова могуће је превести на језике националних мањина.

Током времена, креиране материјале могуће је допуњавати садржајима за којима се буде појавила потреба или садржајима које понуде наставници-практичари и/или родитељи/старатељи који се овом облашћу баве. У том смислу, постоји могућност наставка неких активности програма и након престанка пружања финансијске подршке Министарства.